GRATIS levering in NL (PostNL) & België (Bpost), 1 jaar garantie ✅
GRATIS levering in NL (PostNL) & België (Bpost), 1 jaar garantie ✅
Winkelwagen 0

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoowaarden:

Ondernemingsgegevens:

Used-djgear
GDJ Technics BV

Erkestraat 1, 3910 Pelt
België
jonas@used-djgear.com
+32 472058734
BTW: BE0753980109

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Used-djgear, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Erkestraat 1, 3910 Pelt, ondernemingsnummer: 0753.980.109, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant").Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Used-djgear moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Used-djgear aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn indicatief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Used-djgear niet. Used-djgear is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Used-djgear is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via jonas@used-djgear.com of +32 472 05 87 34.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Used-djgear.
Used-djgear kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Spanje & Italië. Zodra de bestelling is geplaatst doen wij er alles aan om de bestelling zo snel als mogelijk te verzenden (1-2 werkdagen). De levering gebeurt door Bpost, PostNL of UPS. De verzendkosten voor België en Nederland zijn gratis. De verzendkosten buiten België en Nederland variëren afhankelijk van de bestemming en worden berekend bij het afronden van de bestelling. De gemiddelde levertijd bedraagt 2-5 werkdagen.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan Used-djgear, uiterlijk binnen de twee (2) maanden.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Used-djgear was geboden.


Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Used-djgear. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Used-djgear te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 6: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Used-djgear. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Used-djgear, Erkestraat 1, B-3910 Pelt, +32 472 05 87 34, jonas@used-djgear.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier (achteraan deze algemene verkoopsvoorwaarden) voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Used-djgear heeft meegedeeld, terugzenden aan Used-djgear, Erkestraat 1, B-3910 Pelt. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Used-djgear zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Indien de apparatuur opengedraaid, geprobeerd te repareren of gerepareerd is vervalt het herroepingsrecht.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, eventuele gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst correct herroept, zal Used-djgear alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de eventuele leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Used-djgear op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Used-djgear wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Used-djgear geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Used-djgear betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


Artikel 7: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Voor tweedehands goederen bedraagt de wettelijke garantietermijn één jaar. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Used-djgear klantendienst en het artikel op zijn eigen kosten terug te bezorgen aan Used-djgear.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Used-djgear zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Indien de apparatuur opengedraaid, geprobeerd te repareren of gerepareerd is vervalt de garantie.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Indien het toestel nog onder garantie valt zal Used-djgear proberen het toestel binnen de 6 weken te repareren/vervangen en terugsturen naar de klant.


Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van Used-djgear is bereikbaar op het telefoonnummer +32 472 05 87 34, via e-mail op jonas@used-djgear.com of per post op het volgende adres: Erkestraat 1, B-3910 Pelt. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 9: Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van Used-djgear wordt te allen tijde beperkt tot vijftig (50)% van de factuurwaarden van het betreffende goed en per schadegeval, tenzij ingeval van bedrog, intentionele fout of grove schuld.

Used-djgear zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor:

 • Defecten of schade veroorzaakt door een ongeval, niet-zorgvuldig gebruik, gebruik voor doeleinden waarvoor het goed niet is bestemd.
 • Vereiste tussenkomsten die normaal het voorwerp uitmaken van onderhoudsactiviteiten.

Artikel 10: Privacy

Algemene bepalingen

 • Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens is Used-djgear (hierna "Verwerkingsverantwoordelijke" genoemd);
 • De contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn:
 • adres : Erkestraat 1, 3910 Pelt, België
 • e-mail: jonas@used-djgear.com

Doeleinden van de gegevensverwerkingen

 1. Uitvoeren van de overeenkomst
 • Het creëren van een persoonlijke account;
 • Het correct uitvoeren van de overeenkomst;
 • Het opstellen van facturen en facturatiegegevens;
 • Klantenservice;
 1. Aankopen in een webshop
 • De uitvoering en de naleving van de overeenkomst inzake de aankoop van producten of diensten in de webshop (o.a. levering van de producten);
 • Het verwerken van bestellingen en eventuele diensten na verkoop;
 • Het opstellen van facturen en facturatiegegevens;
 • Het controleren van uw leeftijd om te kunnen nagaan of u de wettelijke leeftijd heeft om online aankopen te kunnen doen;
 1. Direct marketing
 • Het versturen van marketingcampagnes. Hiervoor kan u zich steeds kosteloos uitschrijven via de opt-out in de e-mail;
 1. Noodzakelijk functioneren van de onderneming
 • Het verbeteren van de dienstverlening;
 • Het voorkomen van misbruik of oneigenlijk gebruik van de dienstverlening;
 • Het bewaren van persoonsgegevens als bewijs of voor het instellen van een rechtsvordering;
 1. Voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van antiwitwaswetgeving).

De Klant is niet verplicht om persoonsgegevens te delen met Used-djgear, maar indien de Klant de gevraagde persoonsgegevens niet meedeelt, dan is het mogelijk dat Used-djgear niet de gewenste diensten en/of producten kan leveren.

Rechtsgrond van gegevensverwerkingen

De gegevensverwerkingen “uitvoeren van de overeenkomst” en “aankopen in een webshop” zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst of om, op verzoek van de Klant, voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen.

De gegevensverwerking “direct marketing” is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de Klant.

De gegevensverwerking “noodzakelijk functioneren van de onderneming” is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Used-djgear (enkel en wanneer het gerechtvaardigd belang van Used-djgear zwaarder doorweegt dan het belang van de Klanten). Deze belangen werden hierboven uiteengezet.

De gegevensverwerking “voldoen aan wettelijke verplichtingen) vindt plaats om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die rusten op Used-djgear.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

Used-djgear bewaart de persoonsgegevens enkel zolang dat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de hierboven bepaalde doeleinden. Aangezien de bewaartermijn afhankelijk is van het doeleinde, maar ook van de soort persoonsgegevens, variëren de bewaartermijnen.

Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens

Derde partijen die persoonsgegevens van de Klant verwerken zijn onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke. Diensten van deze onderaannemers zijn onmisbaar voor de succesvolle uitvoering van het contract voor de aankoop en verwerking van de elektronische bestelling tussen Used-djgear en de Klant.
In wettelijk bepaalde gevallen is Used-djgear wel verplicht om bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan de welomschreven instanties.
Onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn:

online winkel systeem;
koerierdiensten;

Rechten van de Klant:

In overeenstemming met de Verordening heeft de Klant recht op:

1. het recht op inzage tot persoonsgegevens;
2. het recht op rectificatie van persoonsgegevens;
3. het recht op wissing van persoonsgegevens in de in artikel 17, lid 1 AVG bepaalde gevallen, zoals indien u uw toestemming intrekt of indien u een bezwaar maakt tegen een verwerking voor direct markting. Used-djgear verwijdert in dat geval uw gegevens onverwijld, tenzij dat artikel 17, lid 3 AVG van toepassing is;
4. het recht op beperking van de gegevensverwerking, in de in artikel 18, lid 1 AVG bepaalde gevallen;   
5. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens tegen een verwerking voor direct marketing of gebaseerd op artikel 6, lid 1, (e) of (f) AVG;
6. het recht op dataportabiliteit;
7. het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking gebaseerd is op deze toestemming. Dit kan via de opt-out of via de hierboven vermelde contactgegevens;
8. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in geval van vermoedelijke schending van de Verordening.

Artikel 11: Cookie beleid:

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer of mobiel apparaat geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.

De volgende cookies worden op de website gebruikt:

 • Strikt noodzakelijke cookies;
 • Analytische of statistische cookies:
  Used-djgear gebruikt in dit verband Google Analytics.
 • Marketing en retargeting cookies;
 • Cookies voor sociale media: Sommige webpagina’s op onze website bevatten mogelijks sociale media plug-ins van verschillende sociale media, zoals Facebook of Instagram, zodat de websitebezoeker gemakkelijk verbinding kan maken met deze sociale media kanalen. De sociale media serviceproviders kunnen via deze plug-ins hun eigen cookies op de websitegebruiker zijn/haar computer plaatsen.  Used-djgear heeft geen controle over deze cookies.  Op de website van de desbetreffende sociale media serviceproviders kan de websitegebruiker meer informatie terugvinden over hoe zij deze cookies gebruiken.  

 

De strikt noodzakelijke cookies zijn gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Used-djgear (enkel en wanneer het gerechtvaardigd belang van Used-djgear zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkenen).

Bij het betreden van de website zal er een schermpje komen waarbij de gebruiker expliciet toestemming moet geven voor het gebruik van cookies. Dit kan door op de knop “Accept all cookies” te klikken of via de knop “preferences” om de gewenste cookies zelf in te stellen.


U kan te allen tijde uw toestemming voor ons gebruik van cookies intrekken door ons te mailen op jonas@dedjacademie.be of via https://www.used-djgear.com/pages/gdpr-compliance. U kan ook uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie).

Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken, wanneer u bepaalde cookies niet activeert.

De bewaartermijn van de cookies is afhankelijk van het soort cookie. Zo zal een sessie-cookie niet langer op uw computer staan nadat u gestopt bent met surfen.  Permanente cookies daarentegen blijven op uw computer staan, ook nadat u gestopt bent met surfen, totdat ze vervallen of u ze verwijdert.


Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Used-djgear om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Used-djgear. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).
  

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

Beste Klant,dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Used-djgear, Erkestraat 1, B-3910 Pelt, +32 472 05 87 34, jonas@used-djgear.com:

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

 

 

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en):

 

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Nederlands